Ne kattints ide!

... és mégis idetaláltál :) Ezek szerint te is hasonltasz Ádámra és Évára!

Isten sok gyümölcsfát adott Ádámnak és Évának, viszont megparancsolta, hogy az egyik fáról ne egyenek...
"A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel róla, bizony meghalsz." 1Mózes 2:17

Ádám és Éva engedetlenek lettek Isten iránt és ettek a tiltott gyümölcsből...
„Mivel az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett.” 1Mózes 3:6

Ez lázadás volt Istennel szemben így Ádám és Éva nem maradhattak meg az Ő jelenlétében, hanem el kellett szenvedjék engedetlenségük következményét, büntetését. El kellett hagyják az édenkertet. (1Mózes 3:16-19, 22-24). A bűn belépett a világba és az emberiség bűnös, lázadó természetűvé lett...
„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.” Róma 5:12

Emberekként mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy azt tegyük, amit nem szabadna tegyünk. Isten egyforma természetűnek mond minden embert. Az Efézus 2:2-ben „engedetlenség fiainak” és a „harag fiainak” hív minket. Hallgasd meg, mit mond Isten Igéje...
„Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” Róma 3:12

Mindnyájan bűnösök vagyunk, mert megszegtük a parancsolatokat, és a bűn miatt halált érdemelünk...
„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Róma 6:23

A Biblia figyelmeztet minket egy „második halálról”, ami a tüzes tó...
„Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak...” Jelenések 20:6
„És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” Jelenések 20:14-15

Mindenki, aki visszautasítja Jézus Krisztust, örökre elszakad Istentől és szenvedni fog...
„Tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.” 2Thessz. 1:8

Ettől az állapottól csak egyetlen dolog menthet meg és az a Jézus Krisztus evangéliuma. Az evangélium szó jó hírt jelent...
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.” Róma 1:16

Az evangélium Krisztus kiengesztelő munkája: az Ő halála, temetése és feltámadása...
„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon, ugyancsak az Írások szerint.” 1Korintus 15:1-4

Jézus vére kifolyt, hogy kifizesse bűneink árát...
„Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1János 1:7
„Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata.” Kolossé 1:14

Ha hajlandó vagy megvallani bűnös állapotodat az Isten előtt, akkor csak hinned kell Jézus Krisztusban és megmenekülsz. Csak egyszerűen kérd, hogy bocsássa meg a bűneidet és ajándékozzon meg örök élettel...
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” Róma 10:13

Nincs olyan varázsszó az imában, ami megmenthetne téged. A megmentés a Szent Isten természetfeletti cselekedete. Nem azért menekülünk meg, mert imádkozunk, hanem mert hiszünk Jézus Krisztusban, mint a mi Megváltónkban (Apcsel 16:31). A megváltás Istentől van és nem embertől … a mi részünk csupán az, hogy higgyünk Jézusban. A jó cselekedetek nem tudnak megmenteni...
„Annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.” Róma 4:5

"Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék." Efézus 2:8-9

Az egyetlen út a mennybe a Megváltó Jézus Krisztus által van...
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam.” János 14:6

Miért ne jönnél már most a Megváltóhoz? Jézus meg akar menteni téged és megígérte, hogy senkitől sem fordul el, aki hozzá jön...
„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” János 6:37

Annyira egyszerű a megváltás: te bűnös vagy és Jézus kifizette a büntetést. Ha egyszerűen elfordulsz a hitetlenségtől és Jézus Krisztusban bízol teljesen, hogy megbocsásson és megmentsen, akkor Isten az Ő gyermekévé fogad. Hallgasd meg az Ézsaiás 45:22 gyönyörű szavait:
„Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!”  Ézsaiás 45:22

Nézz hát Jézusra és élni fogsz!

 

Ne kattints ide!